Skip to content
Avanquest Software

Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2023 r.

Łatwa nawigacja

Dzieci 

Uwaga: Polityka prywatności może być dostępna w kilku językach, aby ułatwić zrozumienie jej warunków w zależności od kraju zamieszkania użytkownika. Prawnie wiążącą wersją jest jednak wersja angielska. Tytuły i nagłówki mają jedynie charakter informacyjny i nie są prawnie wiążące. 

Niniejsza Polityka Prywatności (“Polityka“) opisuje praktyki Avanquest Software SAS oraz jej spółek zależnych i stowarzyszonych (“Avanquest“, “my“, “nas” lub “nasz“) w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych. Polityka wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, dlaczego je gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych witryn internetowych, które zawierają łącza do niniejszej Polityki (każda z nich zwana jest “Witryną” a łącznie “Witrynami“), pobiera lub korzysta z jednego lub większej liczby naszych produktów oprogramowania (“Produkty“) oraz korzysta z powiązanych usług lub uzyskuje do nich dostęp (łącznie z Witrynami i Produktami, “Usługi“). 

Wprowadzenie

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dostarczanie bezpiecznych produktów i ochrona praw do prywatności naszych klientów. Dlatego opracowaliśmy niniejszą Politykę w jasnym języku i modułowej strukturze.  

Niniejsza Polityka stanowi część umowy zawartej z nami i należy ją przeczytać i zaakceptować wraz z warunkami świadczenia usług i/lub umową licencyjną dotyczącą odpowiedniej Usługi.  

Przed skorzystaniem z którejkolwiek z Usług należy uważnie przeczytać niniejszą Politykę, aby upewnić się, że użytkownik je rozumie i zgadza się z jej warunkami. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej Polityki a oferowane przez nas opcje nie rozwiewają jego obaw, nie powinien on uzyskiwać dostępu do Usług ani z nich korzystać. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą Polityką lub prawem do prywatności, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: dpo@avanquest.com. 

Postanowienia ogólne
1. Jurysdykcja i język

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka została opracowana z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) i dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej (łącznie “Obowiązujące przepisy“). Jeśli użytkownik jest rezydentem jakiejkolwiek jurysdykcji innej niż UE, EOG lub Wielka Brytania i jeśli chciałby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania przez nas Danych Osobowych w poszczególnych regionach, może bezpośrednio przejść do poniższych dodatkowych informacji dotyczących obowiązujących jurysdykcji.  

Polityka może być dostępna w kilku językach, aby ułatwić zrozumienie jej warunków w zależności od kraju zamieszkania użytkownika. Prawnie wiążącą wersją jest jednak wersja angielska. 

2. Zakres i zastosowanie

2.1. Informacje o administratorze 

Avanquest Software SAS jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Usługami. Adres pocztowy: Immeuble Adamas, 2 rue Berthelot, CS 90142, 92414 COURBEVOIE CEDEX, Francja.   

Można się z nami skontaktować pod adresem: contact@avanquest.com w przypadku zapytań ogólnych lub pod adresem dpo@avanquest.com w przypadku zapytań dotyczących prywatności. 

2.2. Inspektor ochrony danych (DPO) 

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej niniejszej Polityki, możesz to zrobić za pośrednictwem powyższego adresu lub e-mailem do naszego inspektora ochrony danych (DPO) pod adresem: dpo@avanquest.com 

2.3. Kategorie osób, których dane dotyczą 

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do następujących rodzajów Podmiotów Danych: (a) osoba odwiedzająca Witrynę, w tym witryny Produktów lub witrynę docelową,  która łączy się z niniejszą Polityką lub z niniejszym Portalem prywatności (“Odwiedzający“); i/lub (b) użytkownik któregokolwiek z Produktów, który pobiera i instaluje Produkt lub w inny sposób wchodzi w interakcję z Usługami, niezależnie od tego, czy uzyskuje do nich dostęp, pobiera je, instaluje, konsumuje lub w inny sposób z nich korzysta (“Użytkownik“); i/lub klient biznesowy, partner biznesowy, który pozostaje z nami w stosunku umownym, lub potencjalny klient lub partner, który nie zawarł jeszcze z nami umowy (“Klient(y)“); i/lub (d) sprzedawca, dostawca lub podmiot przetwarzający (“Sprzedawca(y)“). 

O ile w niniejszej Polityce nie wskazano inaczej, do każdego rodzaju Podmiotu Danych odnosimy się jako do “użytkownika”. 

Zmiany w niniejszej polityce

Od czasu do czasu możemy zmieniać, dodawać lub usuwać postanowienia niniejszej Polityki w celu uwzględnienia zmian w naszych Usługach, Produktach i zasadach przetwarzania danych oraz w celu dostosowania się do nowych przepisów. Jeśli wprowadzimy takie zmiany, opublikujemy zmienioną Politykę w niniejszym Portalu i na witrynie konkretnego Produktu lub Usługi, a zmiany zostaną odzwierciedlone w dacie “ostatniej aktualizacji” określonej w Polityce.   

W przypadku istotnej zmiany, powiadomimy użytkownika w bardziej widoczny sposób, na przykład publikując notatkę w Witrynie lub wysyłając wiadomość e-mail do użytkownika, jeśli posiadamy jego adres e-mail. Korzystanie z Witryny lub Usług po dacie wejścia w życie takich zmian oznacza akceptację i zgodę na przestrzeganie zmienionej Polityki. 

Przejrzystość, zgoda i wybór

Użytkownik nie jest prawnie zobowiązany do przekazywania nam Danych Osobowych (patrz definicja poniżej) i przyjmuje do wiadomości, że przekazuje nam Dane Osobowe dobrowolnie. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że nie będziemy w stanie świadczyć mu odpowiednich Usług ani przetwarzać jego żądań bez takich informacji. Niektóre z Usług będą wymagały od użytkownika podania określonych Danych Osobowych w uzupełnieniu do innych już przetwarzanych informacji o użytkowniku. W takim przypadku użytkownik może zdecydować, czy chce korzystać z takich dodatkowych Usług.  Aby lepiej poznać swoje prawa związane z Danymi Osobowymi, należy zapoznać się z odpowiednią sekcją niniejszej Polityki. 

Przetwarzane dane osobowe i sposoby ich przetwarzania

Informacje przetwarzane przez nas w związku z Usługami mogą być jedną z poniższych kategorii: 

  • Dane osobowe (PI) oznaczają informacje, które identyfikują użytkownika jako osobę fizyczną lub które mogą być wykorzystane, samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami, do osobistej identyfikacji użytkownika jako osoby fizycznej. Takie informacje mogą obejmować na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres domowy lub inny adres fizyczny oraz inne dane kontaktowe. Ponadto w niektórych jurysdykcjach (na przykład w UE) i biorąc pod uwagę konkretny sposób, w jaki wykorzystujemy te informacje, adres IP, identyfikator urządzenia i pliki cookie można również uznać za dane osobowe.  
  • Informacje nieosobowe (non-PI) oznaczają informacje, które nie mogą zidentyfikować osoby fizycznej ani prowadzić do jej identyfikacji. Są to na przykład statystyki, informacje zbiorcze lub inne rodzaje danych, których nie można już przypisać do użytkownika. 

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do Danych Osobowych, które mogą być przetwarzane lub uzyskiwane w jeden z następujących sposobów: 

1. Informacje przekazywane przez użytkownika

Na przykład: przesyłane formularze, otwierane konta lub informacje udostępniane podczas aktywnego kontaktowania się z nami za pośrednictwem jednego lub większej liczby kanałów, które możemy udostępnić. 

Przekazywanie nam informacji jest opcjonalne w niektórych przypadkach i wymagane w innych, w zależności od Usług, z których użytkownik zdecyduje się korzystać lub do których uzyska on dostęp, oraz od tego, czy jest on Klientem czy Użytkownikiem. Kategoria ta obejmuje co najmniej jedną z następujących kategorii danych: 

Możemy przetwarzać dane kontaktowe użytkownika (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu) w przypadku, gdy użytkownik przekazał je nam podczas kontaktowania się z nami, otwierania u nas konta, subskrybowania naszej listy mailingowej lub kontaktowania się z naszymi usługami wsparcia, jak opisano poniżej. 

Jeśli użytkownik dobrowolnie zasubskrybuje nasze wiadomości e-mail, zostanie poproszony o podanie nam swojego adresu e-mail. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, korzystając z opcji rezygnacji z subskrypcji w treści wysłanej do niego wiadomości e-mail lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@avanquest.com 

Cel: Używamy adresu e-mail użytkownika w celu przesyłania mu informacji związanych z Produktami i Usługami, dostarczania mu wskazówek związanych z naszymi Usługami oraz, za jego zgodą, promocyjnych i marketingowych wiadomości e-mail. 

Przechowywanie: Będziemy przechowywać dane użytkownika tak długo, jak długo użytkownik nie poprosi nas wyraźnie o ich usunięcie lub jeśli dowiemy się, że zostały one zebrane w sposób niezgodny z prawem (na przykład, jeśli odkryjemy, że użytkownik jest osobą niepełnoletnią), oraz pod warunkiem, że nie ma zastosowania żadne zwolnienie zgodnie z obowiązującym prawem. 

Niektóre Usługi wymagają rejestracji i założenia konta użytkownika, na przykład w przypadku korzystania z naszych licencji próbnych na oprogramowanie lub zakupu licencji na Produkt. Jeśli użytkownik zdecyduje się to zrobić, zostanie on poproszony o przesłanie pewnych informacji, takich jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz inne Dane Osobowe, zgodnie z formularzem zgłoszeniowym.  

Adres e-mail użytkownika będzie używany jako nazwa użytkownika wraz z wybranym przez niego hasłem do celów uwierzytelniania i autoryzacji. Informacje te będą wykorzystywane w celu jednoznacznego powiązania konta użytkownika i zakupów z użytkownikiem, jego urządzeniem i sposobem korzystania z niego, a także w celu uwierzytelnienia konta i zapewnienia bezpieczeństwa. Za zgodą użytkownika jego adres e-mail będzie również wykorzystywany do wysyłania informacji, aktualizacji i biuletynów dotyczących naszych Usług. 

Cel: Używamy informacji o koncie użytkownika w celu przypisania mu konta, zabezpieczenia dostępu do konta, zarządzania instalacjami i zakupami licencji oraz zapewnienia użytkownikowi dostępu do konta i możliwości bezpośredniego zarządzania nim.  

Przechowywanie: Przechowujemy informacje o koncie tak długo, jak długo użytkownik jest użytkownikiem Produktu i tak długo, jak informacje o koncie są wymagane do świadczenia usług lub przetwarzania płatności, fakturowania, realizacji transakcji lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo. W przypadku rozliczeń możemy przechowywać takie dane przez okres do siedmiu (7) lat od rozliczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

Jeśli użytkownik chce zakupić od nas licencję na produkt, zostanie on poproszony o podanie swoich danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, informacje rozliczeniowe, informacje o wysyłce (jeśli dotyczy) oraz wszelkie inne informacje związane z zakupem, w celu przetworzenia zakupu, wydania klucza licencyjnego, skontaktowania się z użytkownikiem w przypadku konieczności uzyskania wsparcia w razie wystąpienia problemu oraz w celu ochrony dostępu do konta użytkownika i zakupionych licencji na Produkt. Informacje te są również wykorzystywane do dostarczania potwierdzeń zakupu, powiadomień, linków do pobrania, kluczy aktywacyjnych, powiadomień dotyczących wsparcia i produktów oraz innych potrzeb związanych z Produktem.  

W zależności od wybranej metody płatności, niektóre informacje dotyczące płatności mogą być dalej przetwarzane (“Informacje o płatności“). Należy pamiętać, że w zależności od zakupionego produktu i wybranej metody płatności, Informacje o Płatnościach będą gromadzone albo przez nasze własne usługi przetwarzania płatności, albo przez nasze zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności. Informacje o płatnościach są gromadzone i przetwarzane przez spółkę stowarzyszoną Avanquest, która świadczy usługi rozliczeniowe i przetwarzania płatności w naszym imieniu. W związku z tym Informacje o Płatnościach będą gromadzone i przechowywane w jej bezpiecznych obiektach, certyfikowanych zgodnie z rygorystycznym certyfikatem PCI DSS, a jej polityka prywatności będzie dostępna na stronie płatności i tutaj. 

W przypadku zakupu licencji za pośrednictwem sklepu z aplikacjami mobilnymi, odpowiedni sklep przetworzy płatność bezpośrednio. Informacje dotyczące płatności zostaną wykorzystane do obciążenia użytkownika opłatą za produkt przez powiązane z nami usługi przetwarzania płatności lub przez zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności. 

Cel: Używamy tych informacji w celu przetworzenia zamówienia użytkownika, dostarczenia zamówionego Produktu, fizycznie lub poprzez wysłanie klucza licencyjnego bezpośrednio na adres e-mail użytkownika, zarządzania zakupem i kluczem licencyjnym zgodnie z wybranym typem subskrypcji oraz w celu ochrony dostępu do konta użytkownika i zakupionych licencji na Produkt. 

Używamy tych informacji również w oparciu o zgodę użytkownika, a czasami w naszym uzasadnionym interesie polegającym na przypisaniu użytkownikowi klucza licencyjnego w oparciu o konkretny typ subskrypcji i konkretny typ urządzenia powiązanego z kluczem licencyjnym. Klucz licencyjny użytkownika jest powiązany z jego adresem e-mail i informacjami o urządzeniu. Jeśli dowiemy się, że jest to konieczne do zapobiegania oszustwom i nadużyciom, możemy dodać do niego dodatkowe dane. Za zgodą użytkownika jego adres e-mail będzie również wykorzystywany do wysyłania informacji, aktualizacji i biuletynów dotyczących naszych usług. 

W przypadku wystąpienia problemu z zamówieniem, jeden z naszych przedstawicieli użyje podanych danych kontaktowych, aby skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. 

Przechowywanie: Przechowujemy te informacje tak długo, jak ważny jest klucz licencyjny użytkownika, a czasami możemy je przechowywać przez dłuższy czas, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa (na przykład informacje dotyczące płatności) lub jeśli użytkownik nie wycofał zgody na udostępnianie mu informacji za pośrednictwem określonych danych kontaktowych, które nam przekazał. 

Jeśli użytkownik zdecyduje się skontaktować z nami, będziemy przetwarzać jego dane i treść zapytania, w tym dane kontaktowe, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane do nas zapytania. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami w celu uzyskania wsparcia, informacji zwrotnych lub innych zapytań, za pośrednictwem formularza online dostępnego na naszych Witrynach, wysyłając nam wiadomość e-mail lub za pomocą innych udostępnionych przez nas środków komunikacji (takich jak telefon lub przesłanie raportu o błędzie lub wypełnienie ankiety), zostanie poproszony o podanie nam swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail (lub innych danych kontaktowych, w zależności od przypadku i w zależności od tego, w jaki sposób użytkownik chce się z nami skontaktować), a także przedmiotu zapytania. 

Cel: Używamy tych informacji, w oparciu o zgodę użytkownika i nasz uzasadniony interes, w celu, w jakim zostały one przekazane, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i zapewnienia mu wsparcia lub informacji, o które prosił, monitorowania statusu oraz w celach związanych z biletami i rejestracją. Obejmuje to obsługę wszelkich zgłoszeń “Pomoc i wsparcie” lub czatów przesyłanych do nas za pośrednictwem Witryn lub Usług. 

Przechowywanie: Przechowujemy takie informacje tak długo, jak jest to konieczne do dostarczenia użytkownikowi żądanego zapytania lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.  Możemy korzystać z usług stron trzecich (takich jak ZenDesk lub Upclick), aby pomóc nam w świadczeniu tej usługi. W związku z tym dane użytkownika będą im udostępniane wyłącznie w celu przetwarzania, śledzenia i odpowiadania na żądania użytkownika. 

Jeśli użytkownik jest partnerem biznesowym lub potencjalnym partnerem biznesowym, możemy przechowywać pewne informacje kontaktowe i informacje o stanowisku użytkownika w naszych systemach CRM. Może to obejmować imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail oraz nazwę firmy, w której lub dla której użytkownik pracuje, adres URL Witryny, numer telefonu i kraj.  

Cel: Przechowujemy i przetwarzamy te informacje do celów CRM i potrzeb biznesowych, w oparciu o zgodę użytkownika i nasz uzasadniony interes, które mogły zostać przekazane stronie trzeciej, która przekazała nam dane użytkownika. Jeśli zawarliśmy umowę, będzie to podstawa prawna. 

Przechowywanie: Przechowujemy te informacje tak długo, jak są one istotne dla naszych celów biznesowych, a jeśli zawarliśmy umowę, to tak długo, jak taka umowa jest ważna, istotna i / lub tak długo, jak wymagają tego obowiązujące przepisy lokalne. 

Niektóre Produkty (takie jak na przykład inPixio) umożliwiają użytkownikowi przesyłanie dokumentów, plików lub multimediów (“Treści użytkownika“). W przypadku, gdy Treści użytkownika zawierają jakiekolwiek Dane osobowe, informacje te będą podlegać wykorzystaniu i odpowiedzialności użytkownika. Nie przechowujemy Treści użytkownika, a jedynie wszelkie metadane wymagane do obsługi, przetwarzania i wspierania korzystania z Produktu przez użytkownika. Zasadniczo Treści użytkownika są przechowywane lokalnie w jego pamięci masowej.  

Na życzenie użytkownika możemy zaoferować opcję tworzenia kopii zapasowych lub przechowywania w chmurze. W takim przypadku będą one zaszyfrowane, a my nie będziemy mieć dostępu do Treści użytkownika. W każdym przypadku wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia maksymalnej ochrony użytkownika podczas korzystania przez niego z naszych Witryn lub Usług. 

Cel i przechowywanie: tego rodzaju dane będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie i przez czas wymagany do świadczenia Usług, ich obsługi i zabezpieczenia. 

Gdy użytkownik zdecyduje się zainstalować Produkt na swoim urządzeniu mobilnym lub w przeglądarce, poprosimy go o zatwierdzenie (zgodę) uprawnień wymaganych dla Produktu, który użytkownik zdecyduje się zainstalować. W przypadku rozszerzonych funkcji, które możemy od czasu do czasu oferować, system operacyjny telefonu komórkowego użytkownika i jego odpowiedni sklep z aplikacjami będą od czasu do czasu prosić użytkownika o zatwierdzenie specjalnych uprawnień (zgoda opt-in), takich jak dostęp do plików multimedialnych. 

Jeśli użytkownik zdecyduje się ubiegać o pracę w jednej z naszych spółek, zostanie poproszony o przesłanie formularza i pliku CV. W takim przypadku informacje o aplikacji będą przetwarzane przez ADP, LLC, naszego zewnętrznego dostawcę usług, który świadczy usługi rekrutacyjne w naszym imieniu. Dodatkowe informacje można znaleźć w polityce prywatności ADP. 

Przechowywanie: Przechowujemy te informacje tak długo, jak długo trwa rozpatrywanie podania o pracę i/lub tak długo, jak wymagają tego obowiązujące przepisy lokalne. 

2. Informacje przetwarzane automatycznie

Ta kategoria odnosi się do środków, których używamy w celu poprawy doświadczeń naszych Klientów i Odwiedzających oraz wydajności naszych procesów związanych z naszymi Usługami.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z Witryn, pobiera, instaluje lub w inny sposób korzysta z Produktu lub w inny sposób korzysta z Usług, niektóre informacje o jego działaniach w związku z Usługami, urządzeniu i odwiedzających witrynę mogą być przetwarzane w celu świadczenia Usług, ich utrzymania, zrozumienia sposobu korzystania z nich przez użytkownika, ulepszania ich o kolejne wersje i funkcje, wspierania ich i ochrony. Kategoria ta obejmuje co najmniej jeden z poniższych elementów: 

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Witryn lub korzysta z Produktów lub Usług, możemy przetwarzać co najmniej jeden z następujących identyfikatorów online: adres IP przypisany do urządzenia przez dostawcę Internetu i dostęp do sieci, informacje o plikach cookie określone w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Podobnie jak w przypadku każdej innej usługi cyfrowej, takie informacje są dostępne za pośrednictwem lokalnej pamięci masowej i przetwarzane za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i plików dziennika. 

Używamy tych informacji, aby dowiedzieć się o korzystaniu z Witryn i oferowanych przez nas funkcji, a także w celu wyodrębnienia analiz i statystyk w czasie. W niektórych przypadkach, gdy odwiedzający staje się użytkownikiem, możemy wygenerować dedykowany losowy identyfikator użytkownika, aby uniknąć świadczenia zbędnych usług i ofert.  

Przetwarzanie danych przechowywanych lokalnie i identyfikatorów online wymaga zgody użytkownika, którą uzyskuje się za pośrednictwem powiadomienia o zgodzie na pliki cookie wyświetlanego na naszych Witrynach, w którym użytkownik może zaakceptować, odrzucić lub ustawić swoje preferencje (z wyjątkiem ściśle niezbędnych plików cookie). W naszej polityce dotyczącej plików cookie zapewniamy pełne ujawnienie informacji o rodzaju używanych plików cookie oraz o tym, jak i dlaczego ich używamy. Należy pamiętać, że niezbędne pliki cookie będą wykorzystywane w ramach naszego uzasadnionego interesu i do celów funkcjonalności Witryn. 

Cele: Wykorzystanie identyfikatorów online służy jednemu lub większej liczbie następujących celów: (i) W ramach naszego uzasadnionego interesu wykorzystujemy określone informacje online do celów analitycznych i statystycznych, gdy chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób Odwiedzający i Użytkownicy korzystają z naszych Witryn i Usług, oraz gdy chcemy, aby nasze Usługi reagowały na działania Użytkowników i Odwiedzających. (ii) Wielokrotnie korzystamy również z adresów IP w ramach naszego uzasadnionego interesu, aby monitorować, wykrywać i zapobiegać oszustwom lub wszelkim zautomatyzowanym działaniom innym niż ludzkie w naszych Witrynach i Usługach. Adres IP służy również naszemu uzasadnionemu interesowi, aby dowiedzieć się, z jakiego kraju użytkownik uzyskuje dostęp do Usług i upewnić się, że obsługujemy Produkty i Usługi we właściwym języku i zgodnie z jurysdykcją, w której oferujemy nasze Produkty i Usługi. (iii) W niektórych przypadkach i za zgodą użytkownika pliki cookie i tagi stron trzecich będą wykorzystywane do celów reklamowych i marketingowych naszych Produktów i Usług, w tym poprzez retargeting. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części “Usługi stron trzecich”. 

Przechowywanie: Okresy przechowywania każdej z informacji wymienionych w tej sekcji są różne. Użytkownik może odwiedzić Politykę plików cookie dostępną dla każdej Witryny, aby dowiedzieć się o okresie przechowywania i wygaśnięcia każdego pliku cookie lub technologii internetowej. W przeciwnym razie przechowujemy informacje online tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego są one przetwarzane, na początku lub do momentu, w którym uczynimy je danymi nieosobowymi, w którym to przypadku zastrzegamy sobie prawo do przechowywania informacji bez żadnych ograniczeń czasowych, w oparciu o nasze uznanie i potrzeby handlowe. 

Możemy gromadzić pewne informacje o urządzeniu, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do Witryn, korzysta z Produktów i Usług, takie jak agent użytkownika (obejmujący typ i wersję przeglądarki, adres IP, typ i wersję systemu operacyjnego), typ urządzenia (mobilne/komputerowe), typ i wersję systemu operacyjnego, adres MAC, język używany na urządzeniu, a gdy użytkownik zdecyduje się na zakup licencji na więcej niż jedno urządzenie, powiążemy klucz licencyjny i identyfikator użytkownika z adresem e-mail i informacjami o urządzeniu. 

Cele: Na podstawie zgody użytkownika, a w niektórych przypadkach w naszym uzasadnionym interesie, możemy przetwarzać informacje o urządzeniu w jednym lub kilku z następujących celów: (i) Zgodność Produktu z odpowiednim typem urządzenia, odpowiednią wersją systemu operacyjnego i funkcjami. (ii) Oferowanie dodatkowych Usług lub funkcji zaprojektowanych specjalnie dla typu urządzenia użytkownika, na przykład mobilnego lub stacjonarnego. (iii) Powiązanie klucza licencyjnego wydanego użytkownikowi z urządzeniem, na którym zainstalowano Produkt. (iv) Podstawową funkcją Produktów jest pomoc użytkownikowi w zarządzaniu przestrzenią urządzenia i optymalizacji możliwości korzystania z niego. W takim przypadku, w ramach funkcjonalności Produktu i w oparciu o nasz uzasadniony interes, będziemy uzyskiwać dostęp do określonych informacji o urządzeniu, które są wymagane do zapewnienia, utrzymania i obsługi takiej funkcjonalności. 

Przechowywanie: Przechowujemy informacje o urządzeniu tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalności Produktu, prowadzenia rejestru klucza licencyjnego i korzystania z produktu oraz powiązania warunków licencji i odnowień. 

Przetwarzamy również pewne informacje o aktywności online od Odwiedzających, na przykład, jeśli użytkownik kliknie reklamę naszego Produktu, otrzymamy źródłowy adres URL, w którym kliknął on reklamę, lub, korzystając z usług stron trzecich (takich jak retargeting), możemy zaoferować użytkownikowi jeden lub więcej naszych Produktów, gdy odwiedza on inne Witryny. W ramach tej kategorii możemy również rejestrować kliknięcia przycisków w plikach dziennika w naszych Witrynach internetowych lub Usługach online, jeśli zostały one udostępnione, zgodnie z opisem w kategorii “Identyfikatory online”.  

Cel: Wykorzystujemy te informacje w następujących celach: (i) Na podstawie zgody użytkownika na reklamę, marketing i retargeting naszych Produktów i Usług. (ii) W oparciu o nasz uzasadniony interes – w celu zapewnienia responsywności i funkcjonalności Witryny, Produktów i Usług, pomiaru i obliczania naszych płatności na rzecz reklamodawców oraz monitorowania i zapobiegania oszustwom reklamowym dotyczącym naszych Produktów i Usług.

Gdy użytkownik instaluje jeden lub więcej naszych Produktów, nasz serwer może otrzymać pewne informacje o systemach użytkownika, takie jak typ systemu operacyjnego, wersja, język, znacznik czasu instalacji i adres IP przypisany do komputera przez dostawcę usług internetowych, w celu zapewnienia, że urządzenie i instalacja są prawdziwe i nie stanowią oszustwa oraz w celu zapewnienia, że urządzenie jest urządzeniem, na którym nie zainstalowano już wcześniej tego samego produktu (w celu zapobiegania oszustwom). Potrzebujemy tych danych, aby móc obsługiwać zainstalowany plik, obsługiwać go i zapewniać kompatybilność. 

Cel: Informacje te są gromadzone w celu umożliwienia instalacji Produktu, zarejestrowania go w naszych systemach, umożliwienia świadczenia Usług za pośrednictwem naszych serwerów podczas korzystania z Produktu oraz śledzenia i upewnienia się, że urządzenie i instalacja są prawdziwe i nie stanowią oszustwa. Potrzebujemy również tych danych, aby móc obsługiwać zainstalowany plik, obsługiwać go i zapewniać kompatybilność.  

Przechowywanie: Przechowujemy te informacje tak długo, jak Produkt jest zainstalowany na urządzeniu użytkownika, a czasami nieco dłużej, jeśli według naszego uznania uznamy, że urządzenie użytkownika i powiązana z nim instalacja są powiązane z nieuczciwymi instalacjami lub innym złośliwym wykorzystaniem naszych Usług. 

Automatycznie rejestrujemy i przetwarzamy działania związane z użytkowaniem i funkcjonalnością Produktu w celu reagowania na nie lub umożliwienia użytkownikowi przywrócenia niektórych podjętych przez niego działań.

Korzystamy z kanałów mediów cyfrowych w celu promowania i reklamowania naszych Produktów i Usług. Gdy użytkownik trafi do naszej Witryny w wyniku kliknięcia reklamy, otrzymamy informacje o źródle mediów, z którego trafił do naszych Usług. Informacje te obejmują odsyłający adres URL (adres URL, z którego użytkownik dotarł do naszej Witryny) oraz adres IP użytkownika i będą gromadzone za pośrednictwem tagów i plików cookie. Celem przetwarzania tych danych jest poznanie kanału marketingowego, z którego dotarł użytkownik, mierzenie i obliczanie celów reklamy, mierzenie skuteczności kanału marketingowego oraz filtrowanie nieuczciwych działań związanych z takimi kanałami marketingowymi i reklamowymi. 

3. Informacje o użytkowniku

Ta kategoria odnosi się do danych, które możemy otrzymać od stron trzecich w związku z Usługami, które świadczymy użytkownikowi.

Kategoria ta obejmuje informacje, które użytkownik przekazał osobom trzecim, a my możemy uzyskać do nich dostęp: 

Podczas zakupu Produktu informacje dotyczące płatności i rozliczeń są gromadzone i przetwarzane przez naszego dostawcę przetwarzającego płatności. W takim przypadku uzyskamy dostęp do zamówienia i informacji rozliczeniowych, jednak nie będziemy mieć dostępu do danych karty kredytowej użytkownika.

Po otwarciu konta i/lub zarejestrowaniu się w Usługach użytkownik może mieć możliwość skorzystania z uwierzytelniania społecznościowego lub e-mailowego. Również w tym przypadku będziemy mieć dostęp do metadanych (takich jak tokeny) oraz, za zgodą użytkownika, do jego publicznego profilu w mediach społecznościowych.

Kiedy kupujemy media i sprzedajemy nasze Produkty i Usługi, możemy uzyskać pewne informacje online o odwiedzających od zewnętrznych właścicieli mediów, takich jak Facebook lub Google. Informacje te nie pozwalają na identyfikację użytkownika i są wykorzystywane w celu ustalenia, jak skuteczne (lub nie) są nasze kampanie.

Gdy użytkownik korzysta ze swojego konta w mediach społecznościowych w celu zalogowania się do naszych usług, możemy mieć dostęp do pewnych publicznych informacji, które użytkownik przesyła na takie platformy mediów społecznościowych.

Pliki cookie i technologie internetowe

Plik cookie to niewielki plik tekstowy umieszczany w przeglądarce na dysku twardym komputera (lub podobnego urządzenia) użytkownika przez odwiedzane przez niego Witryny. Pliki cookie są zazwyczaj wykorzystywane w celu usprawnienia funkcjonowania Witryn, a także w celu dostarczania informacji operatorowi danej Witryny. Pliki cookie ułatwiają korzystanie z Witryny i Usług oraz poprawiają ich funkcjonalność. Są one wykorzystywane w celu ułatwienia użytkownikom procesu logowania, umożliwienia witrynie śledzenia produktów dodanych do koszyka oraz preferowanego kraju, języka i waluty, a także śledzenia odwiedzających na całej Witrynie.  

Niektóre Usługi, funkcje i narzędzia zintegrowane z naszą Witryną i Usługami mogą wykorzystywać własne pliki cookie do prawidłowego działania. Aby dowiedzieć się więcej o naszych plikach cookie i plikach cookie stron trzecich, należy zapoznać się z polityką plików cookie dostępną w przeglądanej witrynie. Należy pamiętać, że można ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała lub blokowała pliki cookie od nas lub naszych partnerów zewnętrznych. W takim przypadku jednak niektóre Usługi mogą nie działać prawidłowo. 

Cel i sposób wykorzystywania danych osobowych

Używamy Danych osobowych użytkownika do celów opisanych powyżej przy każdym typie danych oraz do następujących celów: (1) Świadczenie naszych Usług, wspieranie ich, ulepszanie i zabezpieczanie, aby lepiej je sprzedawać i reklamować. (2) Używamy pewnych informacji, aby zapobiegać oszustwom i fałszywym instalacjom. (3) Otwarcie konta użytkownika, zarządzanie nim i jego obsługa.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Oprócz podstawy prawnej wymienionej obok każdej kategorii danych: 

Jeśli jesteś Klientem, naszą zgodną z prawem podstawą przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest umowa lub przygotowanie do zawarcia umowy. W przeciwnym razie będziemy przetwarzać Dane Osobowe na podstawie zgody użytkownika, jeśli jest to wymagane przez Obowiązujące Przepisy, lub na podstawie uzasadnionego interesu, jeśli dane są przetwarzane zgodnie z takim interesem. W przeciwnym razie podstawa prawna przetwarzania danych będzie zależeć od danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy: (a) zwykle przetwarzamy Dane osobowe, gdy mamy na to zgodę użytkownika, na przykład, gdy użytkownik przesyła nam formularz lub otwiera konto w naszej firmie, lub potwierdza korzystanie z naszych plików cookie; lub, w niektórych przypadkach (b) gdy przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne w stosunku do interesów ochrony danych lub podstawowych praw i wolności użytkownika, na przykład, gdy wykorzystujemy dane w celu świadczenia podstawowych Usług lub gdy są one wykorzystywane do celów zwalczania nadużyć finansowych.  

W niektórych przypadkach możemy być również prawnie zobowiązani do gromadzenia Danych Osobowych od użytkownika lub w inny sposób możemy potrzebować Danych Osobowych w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby. Jeśli poprosimy użytkownika o podanie Danych Osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego lub wykonania umowy z użytkownikiem, wyjaśnimy to w odpowiednim czasie i poinformujemy użytkownika, czy podanie Danych Osobowych jest obowiązkowe, czy nie. 

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat podstawy prawnej, w oparciu o którą gromadzimy i wykorzystujemy Dane Osobowe użytkownika, w tym w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób nasze uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem danych użytkownika są równoważone z jego prawami i wolnościami w zakresie ochrony danych, prosimy o kontakt. 

Jak udostępniamy dane osobowe

Aby świadczyć, obsługiwać, utrzymywać, obsługiwać i ulepszać nasze Usługi, aby móc oferować dodatkowe produkty i funkcje, korzystamy z usług stron trzecich. Takie Usługi obejmują procesory płatności, funkcje opinii, systemy wsparcia i sprzedaży biletów, narzędzia operacyjne, narzędzia analityczne, narzędzia statystyczne itp.  

Oznacza to, że możemy udostępniać Dane Osobowe Użytkowników następującym kategoriom stron trzecich w odpowiednich celach: 

Korzystamy z usług hostingowych i przechowywania danych stron trzecich (w tym przechowywania danych w chmurze) w celu hostowania naszych witryn internetowych oraz odpowiednich danych i przechowywania informacji o użytkownikach. Takie podmioty przetwarzające mogą mieć siedzibę (a ich serwery mogą być zlokalizowane) w dowolnym miejscu na świecie. Wymagamy od każdego takiego Podmiotu Przetwarzającego przestrzegania rygorystycznych zasad ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jednak ich praktyki i działania są w pełni regulowane przez ich własne polityki prywatności.

Jeśli jesteś Użytkownikiem i odwiedzasz nasze Witryny, możemy korzystać z usług analitycznych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcje z naszymi Witrynami i Usługami. 

Od czasu do czasu możemy korzystać z usług wsparcia i pomocy technicznej w celu zapewnienia lepszego i szybszego wsparcia, zarówno online, jak i podczas kontaktu z obsługą klienta. 

W przypadkach, gdy użytkownik otworzy u nas konto, możemy z czasem zintegrować pewne usługi uwierzytelniania. 

Gdy użytkownik zdecyduje się na zakup jednego lub większej liczby naszych produktów, możemy korzystać z usług przetwarzania płatności spełniających rygorystyczne standardy bezpieczeństwa.

Jeśli jesteś Klientem lub Użytkownikiem, możemy korzystać z usług w celu zarządzania i zabezpieczania Twoich Danych Osobowych lub zarządzania subskrypcjami i listami powiadomień. 

Niektóre z naszych produktów i usług mogą obejmować technologie, widżety lub funkcje innych firm w celu zwiększenia funkcjonalności produktu i rozszerzenia go o więcej funkcji dla użytkownika. Na przykład WordPress.

Niektóre z naszych usług stron trzecich mogą gromadzić informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika na temat jego interakcji z naszymi Witrynami. Takie informacje mogą być wykorzystywane przez takie strony trzecie do wyświetlania reklam i ofert Witryny i/lub treści i usług oferowanych za pośrednictwem Witryny (“Reklamy”) podczas przeglądania innych witryn internetowych (“Retargeting“). Użytkownik będzie mógł w dowolnym momencie zrezygnować z tego rodzaju reklam, bezpośrednio z reklamy, gdy ją napotka, z ustawień reklam dostarczających usługi stron trzecich lub postępując zgodnie z naszymi instrukcjami rezygnacji, które są dostępne w naszej polityce dotyczącej plików cookie. 

Partnerzy biznesowi, którzy łączą z nami swoje funkcje technologiczne, mogą mieć dostęp do niektórych Danych osobowych dotyczących korzystania z usług, zebranych od użytkownika. W takich przypadkach użytkownik zawsze będzie mógł sprawdzić ich politykę prywatności przed skorzystaniem z połączonych usług.

Możemy ujawnić Dane Osobowe dowolnej obecnej lub przyszłej spółce stowarzyszonej, spółkom dominującym lub spółkom zależnym w celu przetwarzania w celach opisanych w niniejszej Polityce. Spółki powiązane to spółki kontrolujące, kontrolowane lub pozostające pod wspólną kontrolą z Avanquest, w tym na przykład Avanquest North America. 

Avanquest może udostępnić Dane Osobowe użytkownika dowolnej stronie trzeciej, jeśli uzna, że ujawnienie takich informacji jest pomocne lub zasadnie konieczne w celu: (a) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procedur prawnych lub żądań rządowych; (b) egzekwowania naszej umowy licencyjnej, warunków świadczenia usług lub niniejszej Polityki, w tym prowadzenia dochodzeń w sprawie ich potencjalnych naruszeń; (c) wykrywania, zapobiegania lub w inny sposób rozwiązywania kwestii związanych z oszustwami lub bezpieczeństwem; i/lub (d) ochrony przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa naszych spółek, naszych podmiotów stowarzyszonych, naszych użytkowników, użytkownika i/lub społeczeństwa. 

W przypadku, gdy my lub jeden z naszych podmiotów stowarzyszonych zostanie przejęty lub połączony z podmiotem zewnętrznym lub w inny sposób sprzeda całość lub część swoich aktywów, możemy (i niniejszym zastrzegamy sobie prawo) przenieść lub przypisać Dane osobowe i inne informacje, które zebraliśmy lub otrzymaliśmy. W takim przypadku będziemy wymagać, aby podmiot przejmujący opublikował swoje praktyki dotyczące danych i zapewnił użytkownikowi wszelkie przysługujące mu prawa zgodnie z jurysdykcją jego miejsca zamieszkania. 

Możemy udostępniać informacje za zgodą użytkownika lub w przypadkach zapobiegania oszustwom lub prowadzenia dochodzeń. Możemy przechowywać Dane nieosobowe i Dane osobowe na naszych serwerach lub naszych serwerach w chmurze, wykorzystywać lub udostępniać Dane nieosobowe w dowolnych z powyższych okoliczności oraz świadczyć i ulepszać naszą Usługę w sposób opisany powyżej. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania, ujawniania lub przekazywania (w celach biznesowych lub innych) zagregowanych i przetworzonych danych stronom trzecim, w tym między innymi podmiotom stowarzyszonym, w różnych celach, w tym w celach komercyjnych. Informacje te mogą być gromadzone, przetwarzane i analizowane przez nas oraz przekazywane w sposób połączony, zbiorczy i zagregowany (tj. informacje o użytkowniku są natychmiast agregowane z innymi użytkownikami) stronom trzecim. 

Międzynarodowe przekazywanie danych

Możemy przekazywać Dane Użytkownika (w tym Dane Osobowe) poza kraj, w którym są one gromadzone lub w którym Użytkownik zamieszkuje (np. do Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych), w tym do kraju, który może nie oferować takiego samego poziomu ochrony Danych Osobowych jak kraj, w którym Użytkownik zamieszkuje. Jednak w takim przypadku upewniamy się, że stosujemy wszystkie zabezpieczenia umowne (takie jak weryfikacja odpowiedniego poziomu środków ochrony, certyfikaty bezpieczeństwa i inne środki, które pomagają nam ocenić poziom bezpieczeństwa usługi strony trzeciej). 

Podając Dane osobowe i korzystając z Usług, użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na wykorzystywanie takich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz na przekazywanie swoich danych do innego kraju (w tym do Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych). 

Prawa Podmiotów danych osobowych
01. Prawa do prywatności dostępne dla wszystkich Użytkowników

W zależności od kraju zamieszkania użytkownika oraz rodzaju korzystania przez niego z naszych Produktów i Usług, użytkownikowi mogą przysługiwać określone prawa dotyczące jego Danych Osobowych. Jeśli użytkownik odwiedza nasze Witryny lub korzysta z Usług, przysługują mu następujące prawa: 

Użytkownik ma prawo do informacji na temat Danych osobowych, które są gromadzone i przetwarzane na jego temat, w tym kategorii stron trzecich, którym możemy udostępniać jego informacje. Aby uwzględnić to prawo, uczyniliśmy niniejszą Politykę tak szczegółową i przejrzystą, jak to tylko możliwe, a także zapewniamy dodatkowe ujawnienia i powiadomienia w ramach Usług, w pobliżu punktu gromadzenia Danych osobowych. 

Do przechowywanych Danych osobowych użytkownika.

Użytkownik ma prawo poprosić nas o poprawienie informacji, które posiadamy na jego temat. Gdy użytkownik zarządza Kontem u nas, może uzyskać dostęp do tej opcji w dowolnym momencie bezpośrednio ze swojego konta. 

Użytkownik może poprosić nas o usunięcie określonych jego Danych osobowych lub zaprzestanie ich wykorzystywania. Możemy to zrobić tylko wtedy, gdy jest to możliwe i dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa. Czasami potrzebujemy informacji o użytkowniku w celu sfinalizowania transakcji opartej na działaniu podjętym przez użytkownika, zapewnienia zgodności z prawem lub dostarczenia użytkownikowi Produktów i Usług. 

Użytkownik może skontaktować się z nami, aby zażądać eksportu swoich Danych Osobowych w formacie nadającym się do ponownego wykorzystania lub bezpośredniego przeniesienia takich danych do innego dostawcy oferującego powiązane usługi. 

W przypadku, gdy użytkownik udzielił nam zgody na wykorzystywanie jego Danych Osobowych w określonym celu i w przypadku braku naszego uzasadnionego interesu lub wymogów wynikających z obowiązującego prawa, użytkownik może podjąć decyzję o wycofaniu zgody, a my wówczas zaprzestaniemy wykorzystywania jego informacji w tym celu. 

02. Prawa do prywatności w określonych jurysdykcjach

Oprócz ogólnych praw opisanych powyżej, użytkownik może dodatkowo zapoznać się z prawami specyficznymi dla danego regionu związanymi z jego Danymi Osobowymi. 

03. Korzystanie z praw do prywatności

Należy pamiętać, że wnioski o skorzystanie z przysługujących praw muszą być możliwe do zweryfikowania, aby mogły zostać przetworzone. 

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw do prywatności w jeden z następujących sposobów:

  1. Bezpośrednio z konta użytkownika: Większość praw może być wykonywana i dostępna bezpośrednio z konta użytkownika (np. edycja, przenoszenie i żądanie usunięcia) lub z odpowiednich usług i komunikacji (np. rezygnacja z subskrypcji/wypisanie się itp.).
  2. Przesłanie formularza: użytkownik może wypełnić ten formularz i przesłać go cyfrowo lub pocztą elektroniczną na adres dpo@avanquest.com.
  3. E-mail: kontaktując się z nami pod adresem: dpo@avanquest.com.
  4. Poczta: pocztą na adres: Avanquest Software SAS, Immeuble Adamas, 2 rue Berthelot, CS 90142, P2414 COURBEVOIE CEDEX, Francja.

Należy podać wystarczające informacje o żądaniu, powiązanej Usłudze i Podmiocie danych, abyśmy mogli zweryfikować użytkownika i jego żądanie, a my rozpatrzymy zweryfikowane żądanie w terminie wskazanym w obowiązującym rozporządzeniu. Należy pamiętać, że podczas rozpatrywania takich wniosków możemy poprosić użytkownika o dodatkowe informacje.

Należy pamiętać, że nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z subskrypcji naszej usługi, możemy nadal wysyłać mu wiadomości e-mail dotyczące transakcji związanych z zakupami lub pobieraniem produktów, takie jak potwierdzenia zamówień, powiadomienia o produktach, powiadomienia o wygaśnięciu, powiadomienia o poprawkach błędów, alerty bezpieczeństwa, powiadomienia o zgodności lub ulepszenia.

Należy pamiętać, że czas reakcji na skorzystanie z przysługujących praw może się różnić w zależności od miejsca zamieszkania. Więcej informacji na temat czasu reakcji w danym regionie można znaleźć w rozdziale “Jurysdykcja specjalna”.

Bezpieczeństwo informacji

Wdrażamy środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony prywatności Klientów i Użytkowników oraz ochrony ich Danych Osobowych, w tym poprzez korzystanie z usług stron trzecich specjalizujących się w bezpieczeństwie danych. Okresowo dokonujemy przeglądu naszych praktyk w zakresie gromadzenia informacji i danych w celu zapewnienia stałego monitorowania, korzystamy z zewnętrznych usług przetwarzania i obsługi, które wdrażają różne standardy i certyfikaty bezpieczeństwa informacji, a także monitorujemy i filtrujemy dostęp do danych, jeśli chodzi o personel w naszej organizacji. Takie systemy i procedury zmniejszają ryzyko naruszenia bezpieczeństwa, ale nie zapewniają absolutnego bezpieczeństwa, ponieważ nie ma czegoś takiego, jeśli chodzi o ogólnoświatową sieć. W związku z tym nie możemy zagwarantować, że Witryna i nasze serwery są odporne na nieautoryzowany dostęp do przechowywanych na nich informacji oraz na inne zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa naszych Witryn lub Usług można skontaktować się z nami pod adresem contact@avanquest.com.

Najważniejsze informacje na temat naszej ogólnej Polityki bezpieczeństwa można znaleźć tutaj.

Dzieci

Usługi nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 16 lat. W związku z tym nie zamierzamy gromadzić Danych osobowych od osób, o których wiemy, że nie ukończyły 16 lat. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od dziecka poniżej 16 roku życia, dołożymy uzasadnionych ekonomicznie starań, aby usunąć te informacje tak szybko, jak to możliwe. Jeśli uważasz, że możemy posiadać takie informacje, skontaktuj się z nami pod adresem dpo@avanquest.com. 

Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: dpo@avanquest.com. 

Jurysdykcje specjalne

Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do osób, których dane dotyczą, zamieszkałych w UE, EOG lub Wielkiej Brytanii i uzupełnia warunki określone w oświadczeniu o ochronie prywatności. 

Nasze ogólne oświadczenie o ochronie prywatności zostało opracowane z uwzględnieniem wymogów UE dotyczących przejrzystości RODO. Oprócz praw opisanych w ogólnym oświadczeniu dostępne będą następujące prawa podmiotu danych: 

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownik może poprosić nas o tymczasowe zaprzestanie przetwarzania jego Danych Osobowych lub przetwarzanie ich wyłącznie w określonym celu lub w określonej funkcji. Należy pamiętać, że może to również spowodować, że nie będziemy w stanie dostarczać użytkownikowi Produktów i Usług lub ich części. 
  2. Sprzeciw wobec przetwarzania: Użytkownik może zażądać od nas zaprzestania przetwarzania jego Danych osobowych. Podobne wyjątki, jak wymienione powyżej, będą miały zastosowanie również w takim przypadku. 
  3. Prawo do złożenia skargi: jeśli użytkownik mieszka w UE, EOG lub Wielkiej Brytanii, może złożyć skargę do organu odpowiedzialnego za ochronę Danych osobowych w kraju zamieszkania, jeśli uważa, że jego prawa nie są przez nas przestrzegane. W takim przypadku zachęcamy do skontaktowania się z nami w pierwszej kolejności, abyśmy mogli pomóc w takiej sprawie pod adresem: dpo@avanquest.com. 

W każdej sprawie związanej z ochroną danych można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych grupy pod adresem dpo@avanquest.com. 

Kalifornia, USA 

Mieszkańcy Kalifornii: Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, zapoznaj się z naszą informacją CPRA. 

Kanada – Ustawa o ochronie danych osobowych i dokumentów elektronicznych (“PIPEDA”) oraz Ustawa o modernizacji przepisów dotyczących prywatności w Quebecu, znana również jako Ustawa 25 (“Ustawa 25”).

Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do Podmiotów Danych zamieszkałych w Kanadzie i ma na celu zapewnienie zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych i dokumentów elektronicznych (“PIPEDA”) oraz Ustawą o modernizacji przepisów dotyczących prywatności w Quebecu, znaną również jako Ustawa 25 (“Ustawa 25”).