Skip to content
Avanquest Software

Centrum för integritet och förtroende

Välkommen till sekretess- och förtroendecenter.

Vi värnar om våra kunders integritet och vill göra det lättare för dem att lära sig mer om sina rättigheter och enkelt utöva dem. Allt på ett och samma ställe.

Användbar information

Integritetspolicy

Vi upprätthåller en global integritetspolicy och ger dig kompletterande information om specifika produkter.

Säkerhetspolicy

Vi gör våra principer för datasäkerhet tillgängliga, medan vår policy för informationssäkerhet behålls internt.

Rätt till privatliv

Här kan du läsa om de registrerades integritetsrättigheter och hur du utövar dem.

Företagets regler

Vi har en intern uppförandekod och våra egna företagsprinciper för hur vi hanterar personuppgifter.

Cookiepolicyn

Vår allmänna cookiepolicy. För specifika webbplatsrelaterade detaljer, se den cookie-information som finns tillgänglig på en sådan webbplats.

DPA

Denna information är endast tillgänglig för B2B-relationer.

Användbara resurser

Vanliga frågor och svar

Kolla in de vanligaste frågorna. Om du fortfarande söker ett svar, tveka inte att kontakta oss.

Ordlista

Att navigera genom så mycket information kan ibland vara svårt. För att göra det enklare har vi sammanställt de viktigaste termerna och deras definitioner.

Kontakta oss

För eventuella olösta problem eller frågor som rör dataskydd kan du kontakta vårt dataskyddsombud via detta formulär.

Vanliga frågor och svar

Avanquests integritetspolicy gäller för alla som interagerar med våra tjänster, inklusive kunder, användare och besökare på Avanquests webbplatser, webbapplikationer och mobilapplikationer. Detta inkluderar individer som köper Avanquests produkter eller tjänster, registrerar sig för Avanquests nyhetsbrev eller annan kommunikation, eller på annat sätt engagerar sig med Avanquests plattformar. Avanquests integritetspolicy gäller även för all personlig information som Avanquest samlar in från dessa individer, oavsett var de befinner sig i världen. Det är viktigt att granska Avanquests integritetspolicy i detalj för att förstå hur din personliga information kan samlas in, användas och delas av Avanquest.

Avanquest följer GDPR (General Data Protection Regulation). Som ett företag som tillhandahåller tjänster inom EES förstår vi vikten av att skydda personuppgifter och är fast beslutna att uppfylla kraven i GDPR. Vi har implementerat olika tekniska och organisatoriska åtgärder, såsom kryptering och åtkomstkontroller, för att skydda personuppgifter och granskar regelbundet våra policyer och förfaranden för att säkerställa efterlevnad av GDPR. Vårt dataskyddsombud övervakar dataskyddsfrågor och ser till att våra rutiner överensstämmer med GDPR-reglerna. Dessutom tillhandahåller vi GDPR-kompatibla mekanismer för individer att utöva sina rättigheter. Du kan läsa mer om vår efterlevnad av GDPR i vår integritetspolicy.

Avanquest följer CPRA (California Privacy Rights Act). Vi är fast beslutna att se till att vi uppfyller alla rättsliga krav som rör datasekretess och datasäkerhet, inklusive de som anges i CPRA. Som teknikföretag förstår vi vikten av att skydda våra kunders personuppgifter och har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att följa CPRA:s bestämmelser. Vår integritetspolicy och praxis granskas och uppdateras regelbundet för att säkerställa att vi följer alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive CPRA. Du kan läsa mer om vår efterlevnad av CPRA i vår integritetspolicy.

Du kan utöva dina integritetsrättigheter via ditt konto hos Avanquest eller genom att skicka in ett formulär via e-post (dpo@avanquest.com) eller direkt från ditt konto. När du skickar in en begäran ska du inkludera tillräcklig information om begäran, den relaterade tjänsten och den registrerade för att vi ska kunna verifiera dig och behandla din begäran inom tidsramen för tillämplig förordning. Observera att vi kan komma att be om ytterligare information under begäran.om du avregistrerar dig från vår tjänst kan vi fortfarande skicka transaktionsmeddelanden relaterade till köp eller produktnedladdningar. Dessutom kan tidsramen för oss att svara på din begäran bero på din hemvistregion. Om du till exempel är bosatt i EES är vi skyldiga att svara inom 30 dagar, och om du är bosatt i Kalifornien kan vi svara inom upp till 45 dagar.

Avanquest har implementerat en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Dessa åtgärder inkluderar regelbundna säkerhetsuppdateringar och patchar, åtkomstkontroller, behörighetsinställningar, kryptering under överföring och lagring, regelbundna säkerhetskopierings- och återställningsförfaranden samt utbildning av anställda. Dessa åtgärder är utformade för att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsnivå för personuppgifter och för att kontinuerligt förbättra dataskyddspraxis. Vårt mål är att se till att personuppgifter hålls säkra och skyddas från obehörig åtkomst eller avlyssning.

På Avanquest tror vi på att ge våra kunder fullt ägande och kontroll över sina insamlade uppgifter. Du har fullständig kontroll över eventuella lagringsperioder som krävs enligt lag. Vi behåller dina uppgifter så länge du inte begär att vi raderar dem eller tills vi upptäcker att de samlats in olagligt (t.ex. om vi får veta att du är minderårig), och endast om inga lagliga undantag gäller.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är en omfattande dataskyddslag som infördes av Europeiska unionen (EU) i maj 2018. Den gäller för alla EU:s medlemsländer och reglerar behandlingen av personuppgifter av organisationer inom EU, samt organisationer utanför EU som erbjuder varor eller tjänster till individer inom EU. GDPR syftar till att skydda individers integritetsrättigheter genom att fastställa specifika krav för hur personuppgifter måste behandlas, lagras och skyddas av organisationer. Den ger också individer vissa rättigheter över sina personuppgifter, såsom rätten att få tillgång till, korrigera och radera sina uppgifter, och rätten att invända mot behandlingen under vissa omständigheter.

Personuppgifter enligt GDPR är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, även känd som en registrerad. Detta kan omfatta en persons namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, identifikationsnummer, platsdata, IP-adress eller andra uppgifter som kan användas för att identifiera personen. Det kan också omfatta känsliga personuppgifter som ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, hälsouppgifter eller sexuell läggning. GDPR gäller för behandling av personuppgifter som utförs av organisationer inom EU, samt organisationer utanför EU som erbjuder varor eller tjänster till individer inom EU.

Ja, enligt GDPR har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas, även känt som “rätten att bli bortglömd”. Denna rätt gäller under vissa omständigheter, t.ex. när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in, när den registrerade återkallar sitt samtycke eller när den registrerade invänder mot behandlingen av sina uppgifter.
Denna rättighet är dock inte absolut och omfattas av vissa undantag. Ett företag kan till exempel vara skyldigt att spara vissa uppgifter av rättsliga eller regulatoriska skäl, eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om din begäran om radering avslås ska företaget ge dig en förklaring till avslaget.
Om du vill utöva din rätt att bli bortglömd kan du göra en begäran till den personuppgiftsansvarige, som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att svara på din begäran inom en månad och ska ge dig en förklaring om de avslår din begäran. Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.